Kristan Hauge Japanese Art

2-32 Saishoji-cho,

Okazaki, Sakyo-ku,

Kyoto 606-8342

Japan

+81 (75) 751-5070

khauge@mx.bw.dream.jp

 

Kristan Hauge Japanese Art Gallery

Get in touch